Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Викладачі Пилипенко Тетяна Миколаївна Пилипенко Тетяна Миколаївна

Пилипенко Тетяна Миколаївна

Старший викладач, к.т.н.

 

Пилипенко Тетяна Миколаївна 1977 р. народження.

1994-2000 рр. – навчання в Національному технічному університеті України „КПІ” (НТУУ „КПІ”). Спеціальність «Технічна електрохімія»,  кваліфікація «Магістр з хімічної технології та інженерії».

2000-2004 рр. – навчання в аспірантурі НТУУ „КПІ”.

2009 р. – захист дисертаційної роботи «Інгібування кислотної корозії металів N-ацилметилпіридинієвими солями». Науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.14 - хімічний опір матеріалів та захист від корозії. Розроблено нові інгібітори корозії металів на основі солей N-ацилметилпіридинію з високою ефективністю захисної дії в широкому діапазоні температур. Розроблені інгібітори корозії рекомендовано використовувати в хімічній, нафтохімічній, нафто- та газовидобувній галузях промисловості, у машинобудуванні та частково будівництві при кислотному травленні металовиробів, які в процесі експлуатації можуть піддаватися навантаженню чи нанесенню на них будь-яких покриттів, при промиванні металообладнання, а також при мікробно індукованій корозії металів за наявності в корозивному середовищі сульфатредукуючих бактерій.

Пилипенко Т. М. є співавтором та автором понад 20 наукових праць, серед яких:

- Ингибиторы коррозии цинка и сталей в солевых хлоридных электролитах, содержащих сульфатредуцирующие бактерии / Инна Погребова, Лариса Пуриш, Татьяна Краснопир (Пилипенко), Лариса Асауленко, Ирина  Козлова  // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2002. – № 3. – С. 708–713.

- Антикоррозионные свойства N-фенацилметилпиридиний бромидов / Р. И. Юрченко, И. С. Погребова,  Т. Н. Пилипенко, Е. М. Красько // Журнал прикладной химии. – 2003. –  Т. 76, № 11. – С. 1814–1818.

- Погребова І. С. Вплив четвертинних солей піридину на пластичність та корозійно-електрохімічну поведінку маловуглецевої сталі у розчині сірчаної кислоти / І. С. Погребова, Т. М. Пилипенко, Р. І.  Юрченко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2004. – Т. 5, № 1. – С. 197–200.

- Исследование ингибирующего действия различных пиридиний галогенидов и их смесей на коррозию стали в сернокислой среде / Р. И. Юрченко, С. В. Иващенко, Т. Н. Пилипенко, И. С. Погребова // Журнал прикладной химии. – 2005. – Т. 78, № 3. – С. 517–519.

- Защитное действие 1-бензил-2-R-пиридиний галогенидов при кислотной коррозии стали / Р. И. Юрченко, Т. Н. Пилипенко, М. А. Юрченко, Т. И. Кривовяз // Журнал прикладной химии. – 2006. – Т. 79, № 12. – С. 2063–2064.

- Юрченко Р. И. Защитное действие 1-фенацилметил-2-ацилтиокарбамидопиридиний бромидов при кислотной коррозии стали / Р. И. Юрченко, И. С. Погребова, Т. Н. Пилипенко // Журнал прикладной химии. – 2007. – Т. 80, № 4. – С. 691–692.

- Пилипенко Т. Н. Ингибирующее действие пиридиновых солей, содержащих амидные и ацилтиоуретановые группы / Т. Н. Пилипенко, О. А. Цапун // Хімія і сучасні технології: I міжнар. наук.-техн. конф. студентів та аспірантів. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 59–60.

- Пилипенко Т. Н. Экологические аспекты ингибирования кислотной коррозии стали полифункциональными четвертичными пиридиниевыми солями / Т. Н. Пилипенко, И. С. Погребова, Р. И. Юрченко // Екологія. Людина. Суспільство: VII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ, 2004. – С. 163.

- Патент України на корисну модель № 30826, МПК (2006) С 23 F 11/04. Спосіб захисту сталей від кислотної корозії / Юрченко Р. І., Погребова І. С., Пилипенко Т. М.; власник НТУУ „КПІ” ; заявл. 30.11.07 ;  опубл. 11.03.08, Бюл. № 5.

- Пилипенко Т. М. Екологічні аспекти захисту металів від процесів їх корозійного руйнування // Екологія. Людина. Суспільство: XIII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ, 2010. – С. 237–238.

З 2002 р. Т. М. Пилипенко працює на кафедрі фізичної хімії ХТФ НТУУ «КПІ». Читає лекції з курсів «Поверхневі явища та дисперсні системи» для студентів ІХФ напряму підготовки «Екологія» та «Фізична хімія» для студентів цього ж факультету напрямів підготовки «Машинобудування» та «Інженерна механіка». 

Дії